Sirküler Tipi Sirküler Tarih
Vergi Sirküleri
Plastik poşetlerin beyanı ve ödenmesi ile ilgili Tebliğ hükümleri - 2019 - 13
2019-04-24 13:43:58
Vergi Sirküleri
28 Mart 2019 tarih ve 30728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan hususlar - 2019 - 12
2019-04-06 20:07:26
Vergi Sirküleri
KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 25 Seri No.lu Genel Tebliğinde yer alan Hususlar - 2019 - 11
2019-04-06 20:05:33
Vergi Sirküleri
İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İle İlgili Ödemeler Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılması Hk. - 2019 - 10
2019-03-30 11:59:55
Vergi Sirküleri
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkında Duyuru - 2019 - 9
2019-03-30 11:58:38
Vergi Sirküleri
Konkordato sürecine giren şirketlerden olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılması - 2019 - 8
2019-03-04 15:25:34
Vergi Sirküleri
7166 sayılı Kanunla getirilen istihdam teşviki - 2019-7
2019-02-27 06:48:17
Vergi Sirküleri
0n iş günü içinde Kdv iadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması - 2019-6
2019-02-27 06:46:37
Vergi Sirküleri
505 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Ekinde Belirlenen Kurlar - 2019-5
2019-02-07 03:09:47
Vergi Sirküleri
Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler - 2019-04
2019-02-07 03:07:12
Vergi Sirküleri
Vergi Kanunları 2019 Takvim Yılı Rakamsal Değişiklikler -2019-03
2019-01-15 17:33:33
Vergi Sirküleri
7143 sayılı Kanun gereğince ödemeleri gereken taksitleri süresinde ödememeleri dolayısıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanamayanlarla ilgili Kanuna eklenen Geçici 2. Madde ile getirilen imkânlar - 2019-02
2019-01-15 17:31:46
Vergi Sirküleri
İndirimli Oran KDV ve ÖTV Uygulaması - 2019-01
2019-01-15 17:32:07
Vergi Sirküleri
27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 2019 takvim yılında uygulanacak Asgari Ücret tutarının tespiti - 18
2019-01-15 16:29:10
Vergi Sirküleri
Döviz Veya Dövize Endeksli Sözleşmeler İle İlgili 32/52 Sayılı Tebliğ İle Getirilen Düzenlemeler - 17 Ek
2018-12-31 11:36:24
Vergi Sirküleri
Döviz Veya Dövize Endeksli Sözleşmeler 2018 - 17
2018-10-08 13:09:07
TTK Sirküleri
Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesi Kapsamında Şirketlerin Sermaye Kaybı ve Borca Batık Duruma Girmeleri İle İlgili usul ve esaslara İlişkin Tebliğ Hükümleri 2018 - 16
2018-09-20 14:47:09
TTK Sirküleri
Türkiyede'ki Yerleşik Kişilerin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli İşlem Yasağı 2018 - 15
2018-09-20 14:43:44
Vergi Sirküleri
KDV Matrah Artırımında Bulunan Mükelleflerin Özel Esaslar Karşısındaki Durumu 2018 - 14
2018-09-16 10:39:42
KGK Sirküleri
İhtiyari Olarak yaptırılan Bağımsız Denetim Sözleşme ve Raporların KGK bildirilmesi 2018 - 13
2018-09-16 10:36:00
Vergi Sirküleri
Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulması 2018 - 12
2018-07-23 23:31:54
Vergi Sirküleri
İmar Barışı 2018 -11
2018-07-23 23:31:06
7143 Sayılı Kanun Tam Metni
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Tam Metni
2018-06-27 10:08:00
Vergi Sirküleri
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2018 - 10
2018-06-26 13:19:43
Vergi Sirküleri
Vergi usul Kanununun Geçici 30. maddesi kapsamında alınan makine ve teçhizatlarda amortisman ayrılması 2018 - 9
2018-06-14 12:06:36
Vergi Sirküleri
Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar ile ilgili usul ve esaslar 2018 - 8
2018-06-14 12:06:20
Vergi Sirküleri
Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin kâğıt olarak düzenlenebileceği haller 2018 - 7
2018-06-14 12:06:08
Vergi Sirküleri
7143 sayılı Kanunda yer alan işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili hükümler. 2018 - 6
2018-06-14 12:02:21
Vergi Sirküleri
7143 sayılı Kanunda yer alan gelir ve kurumlar vergisi matrahları ile katma değer vergisi artırımına ilişkin hususlar 2018 - 5
2018-06-14 12:02:54
Vergi Sirküleri
7104 Sayılı Yasa İle Gelir Vergisi Kanununda Ve Vergi Usul KanunlarindaYapılan Düzenlemeler 2018 - 3
2018-06-14 12:04:26
Vergi Sirküleri
05.05.2018 tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11674 sayılı BKK ile istisna ve kdv oranında yapılan düzenlemeler 2018 - 4
2018-06-14 12:03:55
Vergi Sirküleri
7104 Sayılı Yasa İle Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler 2018 - 2
2018-06-14 12:05:06
Vergi Sirküleri
7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı 2018 - 1
2018-06-14 12:05:30
Copyright © 2019 CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. is proudly powered by Piernet