E-defter, e-fatura, e-arşiv, e- irsaliye, e- serbest meslek makbuzu, egider pusulası, e-müstahsil makbuzu kullanma zorunluluğu ve mükelleflerin geçiş süreleri - 2019 - 14

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 19/10/2019 tarihinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu 509 sıra no.lu Genel Tebliği ve aynı tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan ‘’3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) de Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ’’ hükümleri gereğince