Sirküler

Sirküler Tipi Sirküler Tarih
Vergi Sirküleri MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN TÜRK PARASI CİNSİNDEN YAPILMASI 2022-04-26 23:29:52
Vergi Sirküleri E- FATURA UYGULAMA ALANININ GENİŞLETİLMESİ 2022-02-18 18:13:32
Vergi Sirküleri Sigorta Prim Teşvikin de Beş (5) Puanlık İndirim İşverenin Türkiye Geneli SGK Borç Sorgulaması ile yapılacaktır. 2022-02-01 20:13:32
Vergi Sirküleri Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Bazı Değişiklikler 2022-01-31 22:39:56
Vergi Sirküleri Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Gelir Vergisinden İstisna Tutuldu 2022-01-25 19:00:12
Vergi Sirküleri Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirme Yükümlülüğü 2021-08-16 09:24:12
Vergi Sirküleri Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 2021-06-24 09:24:12
Vergi Sirküleri Kurumlar Vergisi Oranında Değişiklik ve 2021 / 1. Dönem Kurum Geçici Vergisinde Uygulanacak Oran 2021-05-17 09:24:12
Vergi Sirküleri Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliğ 2021-01-20 16:24:12
Vergi Sirküleri 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2020-11-18 16:24:12
Vergi Sirküleri Bazı Hizmet Sektörlerinde Katma Değer Vergisi Oranları Değişmesi, Kira Stopaj Oranın %20’den %10 Oranına İndirilmesi, İşten Çıkarma Yasağı Süresinin Uzatılması, Kısa Çalışma Ödeneğinin, Nakdi Ücret Desteği Sürelerinin Uzatılması ve 50’den Az Çalışanı Bulunanların İş Sağlığı Güvenliği Zorunluluğu 2020-08-04 18:36:12
Vergi Sirküleri Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Desteği Hakkında 2020-07-28 20:45:12
Vergi Sirküleri E-irsaliye Hakkında Özellikli Konular 2020-06-24 21:58:38
Vergi Sirküleri Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Binde 2'den Yüzde 1'e Çıkarıldı 2020-06-24 21:56:38
Vergi Sirküleri 7244 Sayılı Torba Kanun ile İş Kanununda ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Yapılanlar Değişiklikler ( 3 ay süre ile işten çıkarma yasağı ) 2020-04-19 21:56:38
Vergi Sirküleri Kısa Çalışma Ödeneğinde Düzenlenecek Bordrolar ve Aylık Prim Hizmet Belgelerinde Dikkat Edilecek Hususlar İle Ücretsiz İzin Maaş Desteği Hakkında Bilgilendirme 2020-04-15 11:43:07
Vergi Sirküleri KDV, Muhtasar Beyannameleri, BA/BS Formları ve SGK Bildirgelerinin Verilmesi ve Ödeme sürelerinin uzatılması ve Mücbir Hal Kapsamında Sayılan Mükellefler Hakkında Bilgilendirme 2020-04-13 16:48:38
Vergi Sirküleri 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2019-12-16 11:21:01
Vergi Sirküleri E-defter, e-fatura, e-arşiv, e- irsaliye, e- serbest meslek makbuzu, egider pusulası, e-müstahsil makbuzu kullanma zorunluluğu ve mükelleflerin geçiş süreleri - 2019 - 14 2019-11-28 18:01:52
Vergi Sirküleri Plastik poşetlerin beyanı ve ödenmesi ile ilgili Tebliğ hükümleri - 2019 - 13 2019-04-24 13:43:58
Vergi Sirküleri 28 Mart 2019 tarih ve 30728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan hususlar - 2019 - 12 2019-04-06 20:07:26
Vergi Sirküleri KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 25 Seri No.lu Genel Tebliğinde yer alan Hususlar - 2019 - 11 2019-04-06 20:05:33
Vergi Sirküleri İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İle İlgili Ödemeler Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılması Hk. - 2019 - 10 2019-03-30 11:59:55
Vergi Sirküleri İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkında Duyuru - 2019 - 9 2019-03-30 11:58:38
Vergi Sirküleri Konkordato sürecine giren şirketlerden olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılması - 2019 - 8 2019-03-04 15:25:34
Vergi Sirküleri 7166 sayılı Kanunla getirilen istihdam teşviki - 2019-7 2019-02-27 06:48:17
Vergi Sirküleri 0n iş günü içinde Kdv iadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması - 2019-6 2019-02-27 06:46:37
Vergi Sirküleri 505 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Ekinde Belirlenen Kurlar - 2019-5 2019-02-07 03:09:47
Vergi Sirküleri Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler - 2019-04 2019-02-07 03:07:12
Vergi Sirküleri Vergi Kanunları 2019 Takvim Yılı Rakamsal Değişiklikler -2019-03 2019-01-15 17:33:33
Vergi Sirküleri 7143 sayılı Kanun gereğince ödemeleri gereken taksitleri süresinde ödememeleri dolayısıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanamayanlarla ilgili Kanuna eklenen Geçici 2. Madde ile getirilen imkânlar - 2019-02 2019-01-15 17:31:46
Vergi Sirküleri İndirimli Oran KDV ve ÖTV Uygulaması - 2019-01 2019-01-15 17:32:07
Vergi Sirküleri 27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 2019 takvim yılında uygulanacak Asgari Ücret tutarının tespiti - 18 2019-01-15 16:29:10
Vergi Sirküleri Döviz Veya Dövize Endeksli Sözleşmeler İle İlgili 32/52 Sayılı Tebliğ İle Getirilen Düzenlemeler - 17 Ek 2018-12-31 11:36:24
Vergi Sirküleri Döviz Veya Dövize Endeksli Sözleşmeler 2018 - 17 2018-10-08 13:09:07
TTK Sirküleri Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesi Kapsamında Şirketlerin Sermaye Kaybı ve Borca Batık Duruma Girmeleri İle İlgili usul ve esaslara İlişkin Tebliğ Hükümleri 2018 - 16 2018-09-20 14:47:09
TTK Sirküleri Türkiyede'ki Yerleşik Kişilerin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli İşlem Yasağı 2018 - 15 2018-09-20 14:43:44
Vergi Sirküleri KDV Matrah Artırımında Bulunan Mükelleflerin Özel Esaslar Karşısındaki Durumu 2018 - 14 2018-09-16 10:39:42
KGK Sirküleri İhtiyari Olarak yaptırılan Bağımsız Denetim Sözleşme ve Raporların KGK bildirilmesi 2018 - 13 2018-09-16 10:36:00
Vergi Sirküleri Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulması 2018 - 12 2018-07-23 23:31:54
Vergi Sirküleri İmar Barışı 2018 -11 2018-07-23 23:31:06
7143 Sayılı Kanun Tam Metni Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Tam Metni 2018-06-27 10:08:00
Vergi Sirküleri Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2018 - 10 2018-06-26 13:19:43
Vergi Sirküleri Vergi usul Kanununun Geçici 30. maddesi kapsamında alınan makine ve teçhizatlarda amortisman ayrılması 2018 - 9 2018-06-14 12:06:36
Vergi Sirküleri Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar ile ilgili usul ve esaslar 2018 - 8 2018-06-14 12:06:20
Vergi Sirküleri Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin kâğıt olarak düzenlenebileceği haller 2018 - 7 2018-06-14 12:06:08
Vergi Sirküleri 7143 sayılı Kanunda yer alan işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili hükümler. 2018 - 6 2018-06-14 12:02:21
Vergi Sirküleri 7104 Sayılı Yasa İle Gelir Vergisi Kanununda Ve Vergi Usul Kanunlarinda Yapılan Düzenlemeler 2018 - 3 2018-06-14 12:04:26
Vergi Sirküleri 7143 sayılı Kanunda yer alan gelir ve kurumlar vergisi matrahları ile katma değer vergisi artırımına ilişkin hususlar 2018 - 5 2018-06-14 12:02:54
Vergi Sirküleri 05.05.2018 tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11674 sayılı BKK ile istisna ve kdv oranında yapılan düzenlemeler 2018 - 4 2018-06-14 12:03:55
Vergi Sirküleri 7104 Sayılı Yasa İle Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler 2018 - 2 2018-06-14 12:05:06
Vergi Sirküleri 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı 2018 - 1 2018-06-14 12:05:30