KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 25 Seri No.lu Genel Tebliğinde yer alan Hususlar - 2019 - 11

23 Mart 2019 tarih ve 30723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 25 Seri No.lu Katma değer Vergisi Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan bir kısım hususlar ile ilgili aşağıda belirtilen açıklamalarda bulunulmuş ve bu açıklamalar Uygulama Genel Tebliğinde ilgili bölümlere eklenmiştir.